ریسمان
بیمه بیکاری در آلمان

بیمه بیکاری، شخص و اشیاء در آلمان

بیمه بیکاری در آلمان بیمه بیکاری در آلمان زمانی شامل شخصی می شود که بدون تقصیر بیکار گردد، در این زمان دولت وی را تنها نگذاشته و از او پشتیبانی خواهد کرد. این پشتیبانی نه فقط شامل کمک مالی بلکه شامل حق استفاده از امکانات و خدمات اداره ی کار در رابطه با کارگزینی و […]

حقوق بیکاری در آلمان

شرایط دریافت حقوق بیکاری در آلمان

حقوق بیکاری در آلمان افراد با شرایط خاص واجد شرایط حقوق بیکاری در آلمان می شوند. این افراد یا کاملاً بدون کار و یا دارای کار پاره وقت هستند. البته این کمک ها دائمی نبوده و افراد تا زمانی که دارای شغل تمام وقت شوند و یا بتوانند از پس تمامی مخارج زندگی خود برآیند […]